Rejestracja - Gabinet Fizjoterapii Urszula Półtorak

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rejestracja

  1. Wszystkie oferowane usługi świadczymy odpłatnie w ustalonych z pacjentem terminach (nie obowiązuje w tym przypadku kolejka NFZ).
  2. Zabiegi zlecone na podstawie skierownia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego podpisaną umowę z NFZ) realizujemy nieodpłatnie w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia  zgodnie z obowiązującym katalogiem świadczeń określonym w zarządzeniu Prezesa NFZ w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
  3. Skierowania wystawione przez lekarza nie posiadającego umowy z NFZ traktowane są jako zlecenia odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  4. Plan terapii ustala mgr fizjoterapii podczas przeprowadzanej z pacjentem wizyty fizjoterapeutycznej na podstawie diagnozy postawionej na skierowaniu przez lekarza kierującego (skierowania wystawione przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej realizoiwane są zgodnie z ustalonym przez niego planem terapii).
  5. Pacjenci przyjmowani są (w ramach posiadanej umowy z NFZ) zgodnie z prowadzoną kolejką oczekujących. 
  6. Rejestrować można się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej pod warunkiem okazania wystawionego przez lekarza ważnego skierowania na fizjoterapie.
  7. Telefon do rejestracji  (17) 780 74 97

  Zasady dotyczące realizacji zabiegów:
   • Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych w cyklu terapeutycznym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
   • Plan terapii czyli rodzaj zleconych zabiegów, ich ilość oraz liczba dni zabiegowych ustala mgr fizjoterapii na wizycie fizjoterapeutycznej (nie dotyczy skierowań wystawianych przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej). Zabiegi zlecane przez lekarzy innych specjalności mogą stanowić jedynie sugestie do ich wykonania, mgr fizjoterapii nie jest związany takim zleceniem a plan terapii dobiera według własnej wiedzy i doświadczenia mając na celu uzyskanie najlepszych efektów fizjoterapii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz.U. 2018 poz. 2396)
   • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od dnia jego wystawienia przez właściwego lekarza do dnia jego zarejestrowania w gabinecie.
     • Skierowanie musi zawierać:
      • dane osobowe pacjenta w tym nr pesel
      • datę wystawienia
      • pieczęć podmiotu kierującego z aktualnym numerem umowy
      • rozpoznanie w języku polskim wraz z kodem ICD10
      • wszelkie istotne informacje mające wpływ na proces przeprowadzenia fizjoterapii (np. choroby wpółistniejące, wszepy, przyjmowane leki, itp.)
      • podpis lekarza kierującego wraz z pieczęcią zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.
    • Nie powiadomienie o nieobecności w dniu rozpoczęcia cyklu zabiegów powoduje skreślenie pacjenta z pozostałych terminów i przesunięcie na to miejsce kolejnego pacjenta oczekującego z kolejki.
    • W razie braku możliwości zgłoszenia się na zabiegi pacjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania (np. telefonicznie) nie później jednak niż w przeddzień zabiegu.
    • W razie opuszczenia przez pacjenta któregokolwiek z wyznaczonych dni, zabiegi z tego dnia nie są odrabione i przepadają.
    • W przypadku rezerwacji cyklu zabiegów przez pacjentów prywatnych, opłata zostaje pobrana z góry z zastosowaniem przysługujących rabatów lub po każdym dniu zabiegowym bez rabatu.
    • Pacjentów prywatnych nie obowiązuje kolejka NFZ.
    • Pacjentów uprasza się o posiadanie obuwia na zmianę.
    Dziękujemy
     
    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego